     Mono    
  
2021/2/9
                             Mono                                   ☆                      ☆                     ☆                         ☆                       ☆                       ☆                   ☆                                                          Mono      Founder                                                                                                                                                                                  12                                             12  
    